Olsztyn

18 lipca 2018

Regulamin - Olsztyn

 1. Cel zawodów:
  • popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;
  • promowanie aktywności fizycznej na łonie natury;
  • umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

 2. Organizatorzy:
  • Fundacja Krok do Natury, ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec (kontakt@citytrail.pl);
  • Stowarzyszenie Sport dla Każdego;
  • Piotr Książkiewicz Sport & Event Consulting.

 3. Termin i miejsce:
  • cykl CITY TRAIL onTour odbędzie się w dniach od 15 lipca do 26 lipca 2019 roku;
  • harmonogram pierwszego tygodnia cyklu:
   • poniedziałek ‒ Lublin (15.07)
   • wtorek ‒ Warszawa (16.07)
   • środa ‒ Olsztyn (17.07)
   • czwartek ‒ Gdańsk (18.07)
   • piątek ‒ Bydgoszcz (19.07)
  • harmonogram drugiego tygodnia cyklu:
   • poniedziałek ‒ Szczecin (22.07)
   • wtorek ‒ Poznań (23.07)
   • środa ‒ Wrocław (24.07)
   • czwartek ‒ Katowice (25.07)
   • piątek ‒ Łódź (26.07)
  • wszystkie biegi rozpoczną się o godzinie 19:00.

 4. Warunki uczestnictwa:
  • w zawodach mogą wziąć udział osoby urodzone w roku 2003 lub starsze;
  • wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów i złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie).
  • zawodnicy w wieku 16-18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletności) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów;
  • podczas weryfikacji w biurze zawodów, zawodnicy powinni posiadać: dowód osobisty lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych.
  • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz celów związanych z realizacją współpracy pomiędzy Organizatorem, a partnerami zawodów.

 5. Zgłoszenia:
  • zgłoszeń można dokonywać od 11 kwietnia 2019 roku przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej: www.zapisy.krokdonatury.pl;
  • zgłoszenie elektroniczne jest możliwe najpóźniej na 4 dni przed zawodami (np.: jeśli start jest w poniedziałek, opłaty można dokonać najpóźniej do godziny 23:59 w czwartek), po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w dniu imprezy w biurze zawodów (jeśli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń);
  • zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej;
  • limit uczestników:
   • w całym cyklu obowiązuje limit: 5000 uczestników;
   • limit podzielony jest na miasta następująco:
    • Bydgoszcz ‒ 500 uczestników;
    • Gdańsk ‒ 500 uczestników;
    • Katowice ‒ 500 uczestników;
    • Lublin ‒ 500 uczestników;
    • Łódź ‒ 500 uczestników;
    • Olsztyn ‒ 500 uczestników;
    • Poznań ‒ 500 uczestników;
    • Szczecin ‒ 500 uczestników;
    • Warszawa ‒ 500 uczestników;
    • Wrocław ‒ 500 uczestników;
   • organizator dopuszcza możliwość zwiększenia limitu uczestników o 1000 do wykorzystania proporcjonalnie w miastach, w których wyczerpie się pierwotnie ustalony limit.

 6. Biuro zawodów:
  • biuro zawodów będzie mieściło się w okolicy startu / mety biegu;
  • biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów w godzinach 17:00-18:30.

 7. Trasa, dystans i limit czasu:
  • trasa biegu prowadzi po lasach lub parkach;
  • dystans biegu: 5 km;
  • limit czasu: brak - biegi CITY TRAIL onTour są dla każdego niezależnie od poziomu sportowego;
  • miejsce:
   • Bydgoszcz: Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek;
   • Katowice: Giszowiec (okolice stawów Barbara i Janina);
   • Lublin: Las Dąbrowa (okolice kempingu Dąbrowa);
   • Łódź: „Park na Zdrowiu”;
   • Olsztyn: Jezioro Długie;
   • Poznań: Las Marceliński;
   • Szczecin: Jezioro Szmaragdowe
   • Trójmiasto: Trójmiejski Park Krajobrazowy w okolicy: AWFiS Gdańsk;
   • Warszawa: Las Młociński;
   • Wrocław: Las Osobowicki.

 8. Pomiar czasu:
  • podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą zwrotnego chipa, który zawodnik otrzyma w pakiecie startowym i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie oraz opcjonalnie na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację;
  • zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera);
  • w przypadku frekwencji przekaczającej 300 zawodników i/lub startu odbywającego się w więcej niż jednej turze dopuszcza się możliwość klasyfikacji według czasu netto (czas liczony od przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety). W takim przypadku na podstawie czasu rzeczywistego sklasyfikowana zostanie tylko pierwsza 50-tka zawodników na mecie.

 9. Depozyt:
  • w dniu zawodów, w godzinach 17:00 - 20:30 w okolicy biura zawodów będzie dostępny depozyt dla zawodników chcących pozostawić swoje rzeczy.
  • organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z organizatorem (koordynatorem depozytu);
  • rzeczy, które nie zostaną odebrane do godziny 20:30 w dniu zawodów, będą do odbioru w siedzibie Fundacji przez kilka tygodni po imprezie. Organizator nie wysyła rzeczy, które nie zostaną odebrane.

 10. Opłata startowa:
  • opłata wpisowa wynosi:
   • 30 zł ‒ w przypadku płatności elektronicznych (najpóźniej na 4 dni przed biegiem);
   • 40 zł ‒ w dniu biegu w biurze zawodów;
   • opłata startowa za drugi i każdy kolejny bieg (tego samego uczestnika):
    • wynosi 20 zł ‒ w przypadku wykupienia "vouchera" / "voucherów" rabatowych na kolejne biegi w trakcie pierwszego zgłoszenia;
    • promocyjna opłata obowiązuje do 30 czerwca 2019;
  • w przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką powinien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty;
  • organizator nie przewiduje zwrotu opłaty startowej w przypadku rezygnacji z udziału w biegu, istnieje natomiast możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika (do dnia 30 czerwca 2019);
  • na życzenie uczestnika zostanie wystawiona faktura VAT.

 11. Świadczenia:
  • każdy z zawodników który zgłosi się do biegu i dokona opłaty startowej otrzyma pakiet startowy, a zawodnicy którzy ukończą zawody otrzymają dodatkowo pamiątkowy medal;
  • pakiet startowy zawiera:
   • numer startowy oraz zwrotny chip do pomiaru czasu;
   • możliwość skorzystania z bufetu na mecie biegu (woda, izotonik, owoce).

 12. Klasyfikacje i kategorie wiekowe:
  • każdy z biegów cyklu będzie posiadał odrębną klasyfikację;
  • w klasyfikacji po każdym biegu wyróżnione będą:
   • klasyfikacja OPEN: kobiet i mężczyzn - nagradzane miejsca: I-III;
   • kategorie wiekowe: K20 (16‒29 lat), K30 (30‒39 lat), K40 (40‒49 lat), K50 (50‒59 lat), K60 (60 lat i starsze), M20 (16‒29 lat), M30 (30‒39 lat), M40 (40‒49 lat), M50 (50‒59 lat), M60 (60 lat i starsi) - nagradzane miejsca: I-III;
  • klasyfikacja w kat. wiekowych jest odrębna, zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji OPEN nie będą klasyfikowani w kat. wiekowych (nagrody "nie dublują się");
  • o przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia.

 13. Nagrody:
  • w klasyfikacja OPEN – statuetki oraz nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodników. Wartość nagród będzie wynosiła min. 500zł za I miejsce, 300zł za II miejsce, 200zł za III miejsce;
  • w kat. wiekowych – statuetki oraz nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodników;
  • nagrody nie zostaną przyznane w przypadku pozytywnego wyniku w czasie kontroli antydopingowej, która może zostać przeprowadzona wśród pierwszej piątki (kobiet i mężczyzn) każdego z biegów;
  • warunkiem otrzymania nagród jest osobisty udział w ceremonii dekoracji – w przypadku braku nagrodzonych zawodników nagrody przepadają i nie będą wręczone.

 14. Ochrona danych osobowych:
  • dane osobowe uczestników biegów CITY TRAIL onTour będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród, a także celach marketingowych;
  • przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w biegach CITY TRAIL onTour obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje;
  • uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji cyklu biegów  i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji cyklu przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów;
  • uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;
  • podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając się do biegu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora;
  • wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie ontour.citytrail.pl w zakładce „polityka prywatności”.

 15. Postanowienia końcowe:
  • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
  • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
  • organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
  • organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu;
  • organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
  • decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
  • uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;
  • uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu;
  • organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu;
  • młodzież poniżej 18. roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;
  • protesty należy składać mailowo (na adres: kontakt@citytrail.pl) w terminie do 48 h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników;
  • organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy komunikatem na stronie internetowej zawodów.


Dyrektor zawodów
Piotr Książkiewicz