Regulamin - bieg dzieci

REGULAMIN biegów CITY TRAIL onTour Junior 2017
 

1. Opłata startowa:

 • opłaty wpisowej dokonujemy poprzez płatności elektroniczne w panelu zawodnika najpóźniej na 4 dni przed zawodami (np. jeśli start jest w poniedziałek, opłaty można dokonać najpóźniej do północy w czwartek);
 • oopłata wpisowa wynosi:
 • 7,50 zł ‒ najpóźniej na 4 dni przed biegiem;
 • 10,00 zł ‒ płatna w dniu biegu w biurze zawodów;
 • w przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką powinien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty;
 • opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

2. Kategorie i dystans:

 • D0 – do 5 lat (– 2012)- dystans ok. 300 m;
 • D1 – 6 – 7 lat (2011 – 2010)– dystans ok. 300 m;
 • D2 – 8 – 9 lat (2009 –2008) – dystans ok. 600 m;
 • D3 – 10 – 12 lat (2007 – 2005) – dystans ok. 1 km;
 • D4 – 13 – 15 lat (2004 – 2002) – dystans ok. 2 km;
   
 • odpowiedzialność za przypisanie do odpowiedniej kategorii wiekowej spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych zgłaszających dziecko do biegu;
 • dzieci, które pobiegną w biegu kategorii młodszej niż regulaminowa dla ich daty urodzenia, zostaną sklasyfikowane jako PK, będą mieć możliwość zdobycia pamiątkowego medalu, ale nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji końcowej;
 • dystans biegów jest orientacyjny i może ulegać zmianie w zależności od lokalizacji.

3. Termin:

Biegi odbywają się przed startem do biegu głównego, według harmonogramu:

 • D0/D1 – 17:30;
 • D2/D2 – 17:50;
 • D3/D4 – 18:10.

4. Zgłoszenia:

 • zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez panel zawodnika dostępny po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej: www.2017.ontour.citytrail.pl. Zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun z konta założonego na swoje (nie dziecka!) dane;
 • zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej (najpóźniej 4 dni przed zawodami, np. jeśli start jest w poniedziałek, opłaty można dokonać najpóźniej do godziny 23:59 w czwartek);
 • zgłoszenie elektroniczne musi zostać potwierdzone w dniu biegu w biurze zawodów najpóźniej 10 minut przed biegiem danej kategorii;
 • zgłoszenia do biegu można dokonać również bezpośrednio w dniu biegu w biurze zawodów – jednak należy dokonać tego najpóźniej 20 minut przed startem biegu;
 • przy zgłoszeniu obowiązkowa jest obecność rodzica bądź opiekuna prawnego.

5. Nagrody:

 • w kategoriach wiekowych D0 oraz D1 nie będą wyłaniani zwycięzcy i wszyscy otrzymają taką samą nagrodę – pamiątkowy medal i słodki upominek;
 • w kategoriach wiekowych D2, D3 oraz D4 zostaną wyłonieni zwycięzcy wśród chłopców i dziewczynek, a zawodnikom, którzy zajmą miejsca 1 – 3, zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe statuetki;
 • wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal.

6. Postanowienia końcowe:

 • w sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie obowiązuje Regulamin biegu głównego cyklu CITY TRAIL onTour;
 • cykl Grand Prix CITY TRAIL onTour Junior 2017 jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.